KOLAK ByggSanering

 

Hem

 Rivning

 Asbest

 PCB

 Radon

 Prislista

Om Kolak ByggSanering

Kontakt

 

 

Var kommer radonet ifrån? Källa: SSM

 Markradon

Den luft som finns i jorden har alltid hög radonhalt - från 5 000 till 2 000 000 Bq/m3. Eftersom lufttrycket inomhus oftast är lägre än utomhus, kan radonhaltig jordluft lätt sugas in i huset. Särskilt om marken är luftgenomsläpplig och husets grund otät. Inomhus kan radonhalten då bli hög - ända upp till 80 000 Bq/m3 har förekommit. Utomhus späds radonet snabbt ut.

En bild som visar himmel, byggnad

Automatiskt genererad beskrivning 

Så gott som alla kommuner har låtit undersöka radonsituationen och har kartor som visar områden med hög, normal eller låg risk för radon. Men om stora mängder jordluft läcker in finns alltid risk för höga radonhalter inomhus. Därför bör man mäta radon i alla bostäder med markkontakt.

 

Byggnadsmaterial

En bild som visar byggnad, utomhus, mark, byggmaterial

Automatiskt genererad beskrivningAlla byggnadsmaterial som är baserade på sten avger radon, normalt i små mängder. Blå lättbetong däremot, avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som tillverkades mellan 1929 och 1975. Har det använts i både inner- och ytterväggar samt bjälklag, kan det orsaka radonhalter på upp till 1000 Bq/m3.

 

Hushållsvatten

Allt vatten som kommer från jordlager och berggrund innehåller radon. Ytvattentäkter, som sjöar och vattendrag, innehåller nästan inget radon alls. Vatten med radonhalter högre än ett par hundra Bq/l förekommer i brunnar borrade i berg, samt i kallkällor och grävda brunnar där vattnet kommer från sprickor i berget. Kommunalt vatten renas innan det går ut till hushållen och innehåller därför mycket sällan höga radonhalter.

 

När man använder radonhaltigt vatten i hushållet avgår en stor del av radonet till inomhusluften. En grov tumregel är om radonhalten i vattnet är 1000 Bq/l ger bidraget till inomhusluften upphov till en radonhalt på ca 100 Bq/m3.

 

Hälsorisker från radon

Radon och radondöttrar följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. Det är alfastrålningen som avges vid sönderfallet av radondöttrarna som är skadlig och kan orsaka lungcancer. Även andra organ i kroppen får en stråldos från radon men risken för skada är mindre. Från det att någon utsatts för radon till dess att lungcancer kan påvisas tar det 15-40 år.

SSI bedömer att omkring 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder. Bedömningen grundas på resultat från epidemiologiska undersökningar i bostäder. Bedömningen grundas främst på resultat från epidemiologiska undersökningar i bostäder, i första hand på de svenska studier som presenterats av Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet.

 

Gränsvärden och riktvärden radon i luft

 

  • 200 Bq/m3Högsta radonhalt i nya och befintliga bostäder.
  • 200 Bq/m3Högsta radonhalt i lokaler som används för allmänna ändamål.
  • 400 Bq/m3Högsta radonhalt på arbetsplatser

Mätning av radon

 

Försäkra dig om att du inte bor farligt. Mät!

SSI uppskattar att det finns närmare 500 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över 200 Bq/m3. Av dessa har man upptäckt ca 40 000 och ca 25 000 är åtgärdade. För att hitta och åtgärda alla bostäder med radonhalter över 200 Bq/m3 behövs mätningar i så gott som alla småhus och alla lägenheter med markkontakt eller med blå lättbetong. Om du bor i ett område där man vet att radonhalten i marken är hög bör du absolut mäta. Likaså om du misstänker att ditt hus är byggt av blåbetong.

 

Själva mätningen är enkel

Mätningarna ska utföras under eldningssäsong (normalt 1 oktober till 30 april) för att vara tillförlitliga. Den vanligaste metoden är spårfilm. Du beställer då radonmätare (dosa med 6 cm diameter) via kommunens miljökontor eller direkt från Kolak ByggSanering och placerar ut dem enligt anvisningarna i minst två rum.

 

Enligt SSM:s ”Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder”, i 2005:01, ska mättiden vara minst två månader, ju längre tid desto noggrannare mätning. Du ska leva precis som vanligt under mättiden. När mättiden är slut skickar du tillbaka radonmätarna till mätfirman tillsammans med ett protokoll som du fyllt i. Efter några veckor kommer sedan mätresultat med posten.

 

Läs mer om radon på SSI hemsida